amen-online
 

Mt

Mk

Lk

Joh

Sermon on the Mount · Mt 5 1

↑ Mt 5 1 ιδων δε τους οχλους ανεβη εις το ορος και καθισαντος αυτου προσηλθαν αυτω οι μαθηται αυτου

And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him: ↓ 

Beatitudes · Mt 5 2

↑ Mt 5 2–3 και ανοιξας το στομα αυτου εδιδασκεν αυτους λεγων

And he opened his mouth, and taught them, saying,

3 μακαριοι οι πτωχοι τω πνευματι οτι αυτων εστιν η βασιλεια των ουρανων

Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven. ↓ 

→ Lk 6 20 και αυτος επαρας τους οφθαλμους αυτου εις τους μαθητας αυτου ελεγεν μακαριοι οι πτωχοι οτι υμετερα εστιν η βασιλεια του θεου

And he lifted up his eyes on his disciples, and said, Blessed be ye poor: for yours is the kingdom of God.

↑ Mt 5 4 μακαριοι οι πενθουντες οτι αυτοι παρακληθησονται

Blessed are they that mourn: for they shall be comforted. ↓ 

↑ Mt 5 5–6 μακαριοι οι πραεις οτι αυτοι κληρονομησουσιν την γην

Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.

6 μακαριοι οι πεινωντες και διψωντες την δικαιοσυνην οτι αυτοι χορτασθησονται

Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled. ↓ 

→ Lk 6 21 μακαριοι οι πεινωντες νυν οτι χορτασθησεσθε μακαριοι οι κλαιοντες νυν οτι γελασετε

Blessed are ye that hunger now: for ye shall be filled. Blessed are ye that weep now: for ye shall laugh.

↑ Mt 5 7–10 μακαριοι οι ελεημονες οτι αυτοι ελεηθησονται

Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.

8 μακαριοι οι καθαροι τη καρδια οτι αυτοι τον θεον οψονται

Blessed are the pure in heart: for they shall see God.

9 μακαριοι οι ειρηνοποιοι οτι αυτοι υιοι θεου κληθησονται

Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.

10 μακαριοι οι δεδιωγμενοι ενεκεν δικαιοσυνης οτι αυτων εστιν η βασιλεια των ουρανων

Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven. ↓ 

↑ Mt 5 11–12 μακαριοι εστε οταν ονειδισωσιν υμας και διωξωσιν και ειπωσιν παν πονηρον καθ υμων [ψευδομενοι] ενεκεν εμου

Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.

12 χαιρετε και αγαλλιασθε οτι ο μισθος υμων πολυς εν τοις ουρανοις ουτως γαρ εδιωξαν τους προφητας τους προ υμων

Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you. ↓ 

→ Lk 6 22–23 μακαριοι εστε οταν μισησωσιν υμας οι ανθρωποι και οταν αφορισωσιν υμας και ονειδισωσιν και εκβαλωσιν το ονομα υμων ως πονηρον ενεκα του υιου του ανθρωπου

Blessed are ye, when men shall hate you, and when they shall separate you from their company, and shall reproach you, and cast out your name as evil, for the Son of man's sake.

23 χαρητε εν εκεινη τη ημερα και σκιρτησατε ιδου γαρ ο μισθος υμων πολυς εν τω ουρανω κατα τα αυτα γαρ εποιουν τοις προφηταις οι πατερες αυτων

Rejoice ye in that day, and leap for joy: for, behold, your reward is great in heaven: for in the like manner did their fathers unto the prophets.

Salt of the Earth, Light of the World · Mt 5 13

↑ Mt 5 13 υμεις εστε το αλας της γης εαν δε το αλας μωρανθη εν τινι αλισθησεται εις ουδεν ισχυει ετι ει μη βληθεν εξω καταπατεισθαι υπο των ανθρωπων

Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men. ↓ 

→ Mk 9 50 καλον το αλας εαν δε το αλας αναλον γενηται εν τινι αυτο αρτυσετε εχετε εν εαυτοις αλα και ειρηνευετε εν αλληλοις

Salt is good: but if the salt have lost his saltness, wherewith will ye season it? Have salt in yourselves, and have peace one with another.

→ Lk 14 34–35 καλον ουν το αλας εαν δε και το αλας μωρανθη εν τινι αρτυθησεται

Salt is good: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be seasoned?

35 ουτε εις γην ουτε εις κοπριαν ευθετον εστιν εξω βαλλουσιν αυτο ο εχων ωτα ακουειν ακουετω

It is neither fit for the land, nor yet for the dunghill; but men cast it out. He that hath ears to hear, let him hear.

↑ Mt 5 14–16 υμεις εστε το φως του κοσμου ου δυναται πολις κρυβηναι επανω ορους κειμενη

Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid.

15 ουδε καιουσιν λυχνον και τιθεασιν αυτον υπο τον μοδιον αλλ επι την λυχνιαν και λαμπει πασιν τοις εν τη οικια

Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house.

16 ουτως λαμψατω το φως υμων εμπροσθεν των ανθρωπων οπως ιδωσιν υμων τα καλα εργα και δοξασωσιν τον πατερα υμων τον εν τοις ουρανοις

Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. ↓ 

→ Mk 4 21 και ελεγεν αυτοις μητι ερχεται ο λυχνος ινα υπο τον μοδιον τεθη η υπο την κλινην ουχ ινα επι την λυχνιαν τεθη

And he said unto them, Is a candle brought to be put under a bushel, or under a bed? and not to be set on a candlestick?

→ Lk 8 16 ουδεις δε λυχνον αψας καλυπτει αυτον σκευει η υποκατω κλινης τιθησιν αλλ επι λυχνιας τιθησιν ινα οι εισπορευομενοι βλεπωσιν το φως

No man, when he hath lighted a candle, covereth it with a vessel, or putteth it under a bed; but setteth it on a candlestick, that they which enter in may see the light.

→ Lk 11 33 ουδεις λυχνον αψας εις κρυπτην τιθησιν [ουδε υπο τον μοδιον] αλλ επι την λυχνιαν ινα οι εισπορευομενοι το φως βλεπωσιν

No man, when he hath lighted a candle, putteth it in a secret place, neither under a bushel, but on a candlestick, that they which come in may see the light.

Exegesis of the Law (Love your Enemy) · Mt 5 17

↑ Mt 5 17 μη νομισητε οτι ηλθον καταλυσαι τον νομον η τους προφητας ουκ ηλθον καταλυσαι αλλα πληρωσαι

Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil. ↓ 

↑ Mt 5 18 αμην γαρ λεγω υμιν εως αν παρελθη ο ουρανος και η γη ιωτα εν η μια κεραια ου μη παρελθη απο του νομου εως αν παντα γενηται

For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. ↓ 

→ Lk 16 17 ευκοπωτερον δε εστιν τον ουρανον και την γην παρελθειν η του νομου μιαν κεραιαν πεσειν

And it is easier for heaven and earth to pass, than one tittle of the law to fail.

↑ Mt 5 19–20 ος εαν ουν λυση μιαν των εντολων τουτων των ελαχιστων και διδαξη ουτως τους ανθρωπους ελαχιστος κληθησεται εν τη βασιλεια των ουρανων ος δ αν ποιηση και διδαξη ουτος μεγας κληθησεται εν τη βασιλεια των ουρανων

Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven.

20 λεγω γαρ υμιν οτι εαν μη περισσευση υμων η δικαιοσυνη πλειον των γραμματεων και φαρισαιων ου μη εισελθητε εις την βασιλειαν των ουρανων

For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. ↓ 

↑ Mt 5 21–24 ηκουσατε οτι ερρεθη τοις αρχαιοις ου φονευσεις ος δ αν φονευση ενοχος εσται τη κρισει

Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment:

22 εγω δε λεγω υμιν οτι πας ο οργιζομενος τω αδελφω αυτου ενοχος εσται τη κρισει ος δ αν ειπη τω αδελφω αυτου ρακα ενοχος εσται τω συνεδριω ος δ αν ειπη μωρε ενοχος εσται εις την γεενναν του πυρος

But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire.

23 εαν ουν προσφερης το δωρον σου επι το θυσιαστηριον κακει μνησθης οτι ο αδελφος σου εχει τι κατα σου

Therefore if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee;

24 αφες εκει το δωρον σου εμπροσθεν του θυσιαστηριου και υπαγε πρωτον διαλλαγηθι τω αδελφω σου και τοτε ελθων προσφερε το δωρον σου

Leave there thy gift before the altar, and go thy way; first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. ↓ 

↑ Mt 5 25–26 ισθι ευνοων τω αντιδικω σου ταχυ εως οτου ει μετ αυτου εν τη οδω μηποτε σε παραδω ο αντιδικος τω κριτη και ο κριτης τω υπηρετη και εις φυλακην βληθηση

Agree with thine adversary quickly, whiles thou art in the way with him; lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.

26 αμην λεγω σοι ου μη εξελθης εκειθεν εως αν αποδως τον εσχατον κοδραντην

Verily I say unto thee, Thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing. ↓ 

→ Lk 12 57–59 τι δε και αφ εαυτων ου κρινετε το δικαιον

Yea, and why even of yourselves judge ye not what is right?

58 ως γαρ υπαγεις μετα του αντιδικου σου επ αρχοντα εν τη οδω δος εργασιαν απηλλαχθαι απ αυτου μηποτε κατασυρη σε προς τον κριτην και ο κριτης σε παραδωσει τω πρακτορι και ο πρακτωρ σε βαλει εις φυλακην

When thou goest with thine adversary to the magistrate, as thou art in the way, give diligence that thou mayest be delivered from him; lest he hale thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and the officer cast thee into prison.

59 λεγω σοι ου μη εξελθης εκειθεν εως και το εσχατον λεπτον αποδως

I tell thee, thou shalt not depart thence, till thou hast paid the very last mite.

↑ Mt 5 27–30 ηκουσατε οτι ερρεθη ου μοιχευσεις

Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery:

28 εγω δε λεγω υμιν οτι πας ο βλεπων γυναικα προς το επιθυμησαι αυτην ηδη εμοιχευσεν αυτην εν τη καρδια αυτου

But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart.

29 ει δε ο οφθαλμος σου ο δεξιος σκανδαλιζει σε εξελε αυτον και βαλε απο σου συμφερει γαρ σοι ινα αποληται εν των μελων σου και μη ολον το σωμα σου βληθη εις γεενναν

And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.

30 και ει η δεξια σου χειρ σκανδαλιζει σε εκκοψον αυτην και βαλε απο σου συμφερει γαρ σοι ινα αποληται εν των μελων σου και μη ολον το σωμα σου εις γεενναν απελθη

And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. ↓ 

↑ Mt 5 31–32 ερρεθη δε ος αν απολυση την γυναικα αυτου δοτω αυτη αποστασιον

It hath been said, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement:

32 εγω δε λεγω υμιν οτι πας ο απολυων την γυναικα αυτου παρεκτος λογου πορνειας ποιει αυτην μοιχευθηναι και ος εαν απολελυμενην γαμηση μοιχαται

But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery: and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery. ↓ 

↑ Mt 5 34–38 εγω δε λεγω υμιν μη ομοσαι ολως μητε εν τω ουρανω οτι θρονος εστιν του θεου

But I say unto you, Swear not at all; neither by heaven; for it is God's throne:

35 μητε εν τη γη οτι υποποδιον εστιν των ποδων αυτου μητε εις ιεροσολυμα οτι πολις εστιν του μεγαλου βασιλεως

Nor by the earth; for it is his footstool: neither by Jerusalem; for it is the city of the great King.

36 μητε εν τη κεφαλη σου ομοσης οτι ου δυνασαι μιαν τριχα λευκην ποιησαι η μελαιναν

Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black.

37 εστω δε ο λογος υμων ναι ναι ου ου το δε περισσον τουτων εκ του πονηρου εστιν

But let your communication be, Yea, yea; Nay, nay: for whatsoever is more than these cometh of evil.

38 ηκουσατε οτι ερρεθη οφθαλμον αντι οφθαλμου και οδοντα αντι οδοντος

Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth: ↓ 

↑ Mt 5 39–40 εγω δε λεγω υμιν μη αντιστηναι τω πονηρω αλλ οστις σε ραπιζει εις την δεξιαν σιαγονα [σου] στρεψον αυτω και την αλλην

But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also.

40 και τω θελοντι σοι κριθηναι και τον χιτωνα σου λαβειν αφες αυτω και το ιματιον

And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloke also. ↓ 

→ Lk 6 29–30 τω τυπτοντι σε επι την σιαγονα παρεχε και την αλλην και απο του αιροντος σου το ιματιον και τον χιτωνα μη κωλυσης

And unto him that smiteth thee on the one cheek offer also the other; and him that taketh away thy cloke forbid not to take thy coat also.

30 παντι αιτουντι σε διδου και απο του αιροντος τα σα μη απαιτει

Give to every man that asketh of thee; and of him that taketh away thy goods ask them not again.

↑ Mt 5 41–43 και οστις σε αγγαρευσει μιλιον εν υπαγε μετ αυτου δυο

And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain.

42 τω αιτουντι σε δος και τον θελοντα απο σου δανισασθαι μη αποστραφης

Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away.

43 ηκουσατε οτι ερρεθη αγαπησεις τον πλησιον σου και μισησεις τον εχθρον σου

Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy. ↓ 

↑ Mt 5 44–45 εγω δε λεγω υμιν αγαπατε τους εχθρους υμων και προσευχεσθε υπερ των διωκοντων υμας

But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you;

45 οπως γενησθε υιοι του πατρος υμων του εν ουρανοις οτι τον ηλιον αυτου ανατελλει επι πονηρους και αγαθους και βρεχει επι δικαιους και αδικους

That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. ↓ 

→ Lk 6 27–28 αλλα υμιν λεγω τοις ακουουσιν αγαπατε τους εχθρους υμων καλως ποιειτε τοις μισουσιν υμας

But I say unto you which hear, Love your enemies, do good to them which hate you,

28 ευλογειτε τους καταρωμενους υμας προσευχεσθε περι των επηρεαζοντων υμας

Bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you.

↑ Mt 5 46–47 εαν γαρ αγαπησητε τους αγαπωντας υμας τινα μισθον εχετε ουχι και οι τελωναι το αυτο ποιουσιν

For if ye love them which love you, what reward have ye? do not even the publicans the same?

47 και εαν ασπασησθε τους αδελφους υμων μονον τι περισσον ποιειτε ουχι και οι εθνικοι το αυτο ποιουσιν

And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the publicans so? ↓ 

→ Lk 6 32–35 και ει αγαπατε τους αγαπωντας υμας ποια υμιν χαρις εστιν και γαρ οι αμαρτωλοι τους αγαπωντας αυτους αγαπωσιν

For if ye love them which love you, what thank have ye? for sinners also love those that love them.

33 και [γαρ] εαν αγαθοποιητε τους αγαθοποιουντας υμας ποια υμιν χαρις εστιν και οι αμαρτωλοι το αυτο ποιουσιν

And if ye do good to them which do good to you, what thank have ye? for sinners also do even the same.

34 και εαν δανισητε παρ ων ελπιζετε λαβειν ποια υμιν χαρις [εστιν] και αμαρτωλοι αμαρτωλοις δανιζουσιν ινα απολαβωσιν τα ισα

And if ye lend to them of whom ye hope to receive, what thank have ye? for sinners also lend to sinners, to receive as much again.

35 πλην αγαπατε τους εχθρους υμων και αγαθοποιειτε και δανιζετε μηδεν απελπιζοντες και εσται ο μισθος υμων πολυς και εσεσθε υιοι υψιστου οτι αυτος χρηστος εστιν επι τους αχαριστους και πονηρους

But love ye your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing again; and your reward shall be great, and ye shall be the children of the Highest: for he is kind unto the unthankful and to the evil.

↑ Mt 5 48 εσεσθε ουν υμεις τελειοι ως ο πατηρ υμων ο ουρανιος τελειος εστιν

Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. ↓ 

→ Lk 6 36 γινεσθε οικτιρμονες καθως [και] ο πατηρ υμων οικτιρμων εστιν

Be ye therefore merciful, as your Father also is merciful.

Der Gott des Friedens begleite euch alle – Amen.

amen-online Menü